Search Result of "พฤกษศาสตร์"

About 1690 results
Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาอนุกรมวิธานของกกสกุล Carex L. และ Scleria Berg. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:อัตราคายน้ำของผลมังคุดที่อยู่ภายในและภายนอกทรงพุ่ม

Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

หัวเรื่อง:หญ้าวงศ์ย่อย Chloridoideae (Poaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของกกสกุล Cyperus L. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของกกสกุล Cyperus L. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การเพิ่มปริมาณยอดกันภัยมหิดล และกันภัย

Img

ที่มา:การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง ไวกิ้ง โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดหยาบจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon sp. ต่อการสะสมแอมโมเนียในพืชบางชนิด

Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่2

หัวเรื่อง:การคัดเลือกเทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยการสร้างบาดแผล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การสร้างต้นดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 xCA2106) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับเรณู

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมต้นแตงกวาแฮพลอยด์โดยใช้สาร oryzalin

Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของสาหร่ายในลุ่มน้ำคลองกำพวน บริเวณตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของสาหร่ายในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของไผ่สกุลไผ่ภูพาน (Phuphanochloa) และสกุลใกล้เคียง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:สำรวจความหลากชนิดของพรรณไม้ป่าในตลาดพื้นเมือง และตลาดชายแดนไทย-พม่า ทางภาคตะวันตกของประเทศไย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การแสดงออกของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงในหม่อนสายพันธุ์ทนเค็มและไม่ทนเค็มภายใต้ความเครียดจากเกลือ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเหง้าผักหนาม ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดและการเติบโตของต้นกล้าไมยราบเลื้อย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่3

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง "ไวกิ้ง"โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ในเนื้อเยื่อกระชายแดง (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. (red form)ในสภาพหลอดทดลองด้วยโคลชิซีน

12345678910...