Search Result of "พริกไทยดำ"

About 12 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องขัดผิวเมล็ดพริกไทยดำ (2002)

นักวิจัย:ImgDr.Mongkol Kwangwaropas, Associate Professor,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบต้นแบบการผลิตพริกไทยดำปลอดเชื้อเพื่อการส่งออก (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารสกัดพริกไทยดำต่อเอมบริโอปลาม้าลาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องขัดผิลเมล็ดพริกไทย (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล กวางวโรภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แมรี่ เป๊ปเปอร์ แอนด์สไปช์

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบต้นแบบการผลิตพริกไทยดำปลอดเชื้อเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการผลิตพริกไทยดำและพริกไทยขาว ในตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgดรุณี นิสัยมั่น

ประธานกรรมการ:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย กฤษณะ เต็มตระกูล

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนายกฤษณะ เต็มตระกูล

Img

Researcher

ดร. จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง, Food Chemistry ,Flavor Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. วารุณี วารัญญานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปและการถนอมอาหาร, การแปรรูปถั่วเหลือง ข้าว, การใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุมิตรา บุญบำรุง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Flavor Chemistry, Food Analysis by GC/MS HPLC , การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี โดยใช้หลักการแก๊สโครมาโตรกราฟฟี, เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี เช่นวัดสารสำคัญที่ให้กลิ่นรสและสารระเหยในตัวอย่าง

Resume