Search Result of "พริกแห้ง"

About 37 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการเก็บรักษาพริกแห้ง (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของพริกแห้งและพริกป่นที่ปลอดภัยต่อการบริโภคและการใช้ในระดับอุตสาหกรรม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ Drying Beads สำหรับการผลิตพริกแห้งและใบมะกรูดแห้ง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

แหล่งทุน:Horticulture Innovation Lab Regional Center

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอุณหภูมิและเวลาของการย่างต่อคุณภาพพริกแห้งและพริกป่น (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิสิตระดับปริญญาโท/เอก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตพริกแห้งโดยการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ

ผู้เขียน:Imgสันต์กฤต ต้นแทน

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:สภาวะเครียดจากการเกิดออกซิเดชั่นของ closidium perfringens และการประยุกต์ใช้สารออกซิไดส์ในกระบวนการล้างเพื่อลดจำนวนเซลล์ของเชื้อ closidium perfringens ในพริกแห้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตต้นแบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่มีคุณภาพและปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเก็บรักษาพริกแห้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

12