Search Result of "พริก"

About 1014 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของพริกแห้งและพริกป่นที่ปลอดภัยต่อการบริโภคและการใช้ในระดับอุตสาหกรรม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการเชื้อพพันธุกรรมพริก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรซอสพริกต้นแบบ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช, Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณธนัญพัชญ์ ศักดิ์ศิริโสภาค)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาวะการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์พริกแกงสำเร็จรูปบรรจุในรีทอร์ทเพาช์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

Img

งานวิจัย

พัฒนาขีดความสามารถในการแปรรูปพริกปลอดภัย โดยการนำเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานความร้อนร่วม(แสงอาทิตย์-ชีวมวล) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสพริก (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทิพา วรเนตรสุดาทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:บริษัท มิตรภาพพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Img
Img
Img
Img
12345678910...