Search Result of "พรรณี"

About 524 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ระดับบัณฑิตศึกษา

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบสำหรับการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน

Img

Researcher

นาง พรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณรังสีในธรรมชาติของระบบนิเวศชายฝั่ง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว ศริญญา วงศ์สนิท, Imgนาย ยุทธนา ตุ้มน้อย

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การตรวจวัดปริมาณ ซ๊เซียม-137 ในหอยนางรมจากแหล่งเพาะเลี้ยงทางภาคใต้ของประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว ณัชกานต์ เผ่าเพ็ง, Imgนาย ยุทธนา ตุ้มน้อย

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมคุณภาพการผลิตต้นกำเนิดรังสีมาตรฐาน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว วิชชุดา ประดิษฐ์, Imgนาย ธงชัย สุดประเสริฐ

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของกากกัมมันตรังสีในรูปเถ้าหนักที่ผนึกด้วยซีเมนต์ในสภาวะฝนกรด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย เอกโชติ กิคคิมานิตกุล

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปรากฏการณ์แมกนีโตอิเล็กทริกในฟิล์มบาง TbFe-PZT เพื่อประยุกต์ใช้เป็นหัวอ่านของระบบบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็ก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพรรณี หอมทอง

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณกัมมันตรังสีในธรรมชาติ ของRa-226,K-40,และฝุ่นกัมมันตรังสีCs-137ของการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินในระบบนิเวศภาคพื้นดินส่วนของป่าไม้ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว สายใจ พึ่งชมภู

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อในเขตร้อน โลหิตวิทยา

Resume

12345678910...