Search Result of "พรพิชิต สุวรรณศิริ"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมศาสตร์, จิตวิทยา, การแนะแนวและการให้คำปรึกษา

Resume