Search Result of "พรพรรณ ถีรัตถา"

About 4 results
Img
Img

Researcher

นาย ธนภัทร ปลื้มพวก

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil and plant analysis

Resume

Img

งานวิจัย

ก๊าซเรือนกระจกในกองปุ๋ยหมัก : ผลของขนาดกองและการกลับกอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายมนัส ศรีละออ, Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก, Imgนายสัญชัย เพ็ชรรุณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาง จันทร์จรัส วีรสาร

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยา

Resume