Search Result of "พรชัย"

About 845 results
Img

Researcher

ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีทางอาหาร/การวัดค่าสี /อิมัสชั่น

Resume

Img

Researcher

ดร. พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารสินเชื่อ, การบริหารความเสี่ยง, การจัดการเชิงกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์การจัดการ

Resume

Img

Researcher

ดร. จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Parallel/cloud computing,, semantic web/application,, computer architecture, scheduling, algorithm

Resume

Img

Researcher

ดร. สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เกษตร , การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบ , การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ, การวิเคราะห์โครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก, สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

Resume

Img

งานวิจัย

ระบบรู้จำใบหน้าและบริการสำหรับการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยโดยใช้ดีฟเสิร์นนิ่ง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ขนาดฟาร์มที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคขุนโพนยางคำ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ระบบการจำลองและการแสดงภาพแบบขนานของการขนส่งอนุภาค แม่เหล็กพาหะยาระดับนาโนในหลอดเลือดและเนื้อเยื่อล้อมรอบ (2014)

หัวหน้าโครงการ:อรวรรณ ชวลิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนายกนก หวลกำเนิด, Imgอรวรรณ ชวลิต, Imgโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การเร่งความเร็วในการจัดทำข้อมูลเปิดและการคิวรี่โดยใช้จีพียู สำหรับโดเมนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชิ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาว (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบพลาสมาสำหรับปรับสภาพผิววัสดุบรรจุ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์, Imgรศ.ดร.ะรวรรณ บุญญวรรณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...