Search Result of "ฝ้าย"

About 6813 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการสังเคราะห์แสงของฝ้าย (1994)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:European Economic Community STD-III

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการสังเคราะห์แสงของฝ้าย (1995)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:European Economic Community STD-III

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(ฝ่ายอุตสาหกรรม)

หัวเรื่อง:ระบบการจัดการข้อมูลอนุกรมวิธานและสภาพแวดล้อมบริเวณที่พบหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(ฝ่ายอุตสาหกรรม)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกชนิดและอัตราส่วนของสาหร่ายที่เหมาะสมต่อกระบวนการย่อยอาหารของหอยมุกน้ำจืดHyriopsis bialatus Simpson, 1900 โดยวิธี in vitro algal digestibility

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า 230 เควี สระบุรี-นครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 เควี ระนอง-หลังสวน จังหวัดชุมพรและระนอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ระนอง จังหวัดระนอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img

ที่มา:ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแปลงข้าวอินทรีย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

หัวเรื่อง:โลหะหนักในดินเหมืองแร่ลิกไนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายรฐนนท์ เจริญชาศรี

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อนสิริกิติ์ SRK ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมชาย ประยงค์พันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระยะดำเนินการ ปี 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ สุดตา

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์

Img

ที่มา:กรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเพิ่มเสถียรภาพต่อทางเลือกของการขุดและการเพิ่มกำลังแก่วัสดุค้ำยันสำหรับผนังบ่อเหมือง บริเวณ Area 4.1

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าของ leonardite โดยการผลิตเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานภาพระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชนิดสัตว์น้ำและผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ สุดตา

Img

ที่มา:ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศศึกษา และ โปรแกรมการศึกษาแบบนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

12345678910...