Search Result of "ผ้าทอ"

About 58 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผ้าทอใยบัวจากประเทศพม่า (2012)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการตลาดผ้าทอมือ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เครื่อข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้าที่ระลึกที่ผลิตจากผ้าทอมือย้อมครามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123