Search Result of "ผู้ใช้น้ำประปา"

About 7 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปาที่มีต่อการบริหการของเทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:ImgApiwat KHAOPHUTHAI

ประธานกรรมการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว กมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการระบบสารสนเทศ

Resume