Search Result of "ผู้รับเหมา"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมและการจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมาทำเหมืองเชิงเปรียบเทียบ

ผู้เขียน:Imgวิษณุ เครือดวงคำ

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาโต้แย้งและแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างผู้รับเหมาหลักกับผู้รับเหมาย่อยงานระบบ ในงานก่อสร้างอาคารของระบบสัญญาเดียวกับแบ่งแยกสัญญา

ผู้เขียน:Imgธัชไท โพธิ์พุก

ประธานกรรมการ:ImgSutharin Sthapitanonda

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การศึกษาการประสานงานก่อสร้างของผู้รับเหมากับหน่วยราชการ

Img

ที่มา:การประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 และประชุมวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ สตรีและเยาวชนกับการสร้างบ้านแปงเมือง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่ใช่สถาปนิก, ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ กรรมกร...แต่เป็นเกษตรกรหญิงกระดูกสันหลังของชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และการจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมาทำเหมืองถ่านหินในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเชิงเปรียบเทียบ

ผู้เขียน:Imgดาวฤดี ประสานศัพท์

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการประสานงานก่อสร้างของผู้รับเหมากับหน่วยงานราชการ

ผู้เขียน:Imgจันทิมา มณีโชติวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิวัฒน์ แสงเทียน

กรรมการวิชารอง:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายการผลิตของผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgกรี เดชชัย

ประธานกรรมการ:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการโครงการก่อสร้าง

Resume

12