Search Result of "ผู้รับบริการ"

About 126 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของโครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567