Search Result of "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"

About 36 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวทางการจัดการสวนวชิรเบญจทัศโดยการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้เขียน:Imgณัฐพร บวบทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:กรมป่าไม้

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการตรวจสอบรับรองสิทธิบัตรทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Resume

Img
Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจแสวงหากำไรในประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12