Search Result of "ผู้ประเมินคุณภาพ"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ สำนักประกันคุณภาพ

สาขาที่สนใจ:การประกันคุณภาพการศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาง ประวีณ์นุช เกตุแก้ว

ที่ทำงาน:สำนักประกันคุณภาพ สำนักประกันคุณภาพ

สาขาที่สนใจ:การประกันคุณภาพการศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย จตุรงค์ ตันนุกูล

ที่ทำงาน:ฝ่ายตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ สำนักประกันคุณภาพ

สาขาที่สนใจ:ประกันคุณภาพการศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา, การประเมินโครงการ, การฝึกอบรมออนไลน์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์

ที่ทำงาน:งานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

สาขาที่สนใจ:ศึกษาศาสตร์-เกษตร, พืชเศรษฐกิจ, การประกันคุณภาพการศึกษา, อาชีวศึกษา

Resume