Search Result of "ผู้นำ"

About 565 results
Img

งานวิจัย

The Development of Innovative Leadership Competencies through the use of leadership activities to promote innovative leadership (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรา วาณิชวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:รางวัล ซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี เพื่อผู้นำนักวิัยรุ่นใหม่ดีเด่น

หัวเรื่อง:โครงการนวัตกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเทคโนโลยีไบโอเมตริก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาผู้นำกิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟาร์มสถานศึกษา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวแพรวนภา เรียงริลา

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาผู้นำกิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟาร์มสถานศึกษา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศุนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยผู้นำแอโรบิคกระบอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนธีร์ จิตต์อนันต์, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)

Img

งานวิจัย

ภาวะผู้นำในการบริหารเป็นทีมของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค2 (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:ห้างหุ้นส่วนอุ้ยเชียงมินเลอร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ (2009)

นักวิจัย:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จากการจัดประชุมและนิทรรศการพลังงานทางเลือกนานาชาติ (WAESE 2009)

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2010)

นักวิจัย:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2010)

นักวิจัย:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผู้นำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2010)

นักวิจัย:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345678910...