Search Result of "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พึงใจ พึ่งพานิช"

About 5 results
Img
Img

Researcher

นางสาว ธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Marketing Technology, Customer Relationship Management, Marketing Management, Agricultural marketing , Marketing plan

Resume

Img

Researcher

ดร. อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นางสาว พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, พัฒนาชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Genetics, Plant Genetics, Cytogenetics

Resume