Search Result of "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตนา สังข์หนุน"

About 4 results
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย: การศึกษาเชิง คณิตศาสตร์และสถิติ (2018)

หัวหน้าโครงการ:รองศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร. สุนทรี อุณหพิพัฒน์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตนา สังข์หนุน, Imgรองศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล, Imgศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย: การศึกษาเชิง คณิตศาสตร์และสถิติ (2019)

หัวหน้าโครงการ:รองศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร. สุนทรี อุณหพิพัฒน์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตนา สังข์หนุน, Imgรองศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล, Imgศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Img
Img

Researcher

ดร. พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Numerical Method, Finite Element Method

Resume