Search Result of "ผีเสื้อกลางวัน"

About 11 results
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันตามระดับความสูงในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ภราดร ดอกจันทร์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานแมลง Insect Taxonomy

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานแมลง

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอิศรา วงศ์ข้าหลวง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์, Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, Imgดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์, Imgดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img

Researcher

ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา, อารักขาป่าไม้, นิเวศวิทยาไฟป่า, การจัดการไฟป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume