Search Result of "ผังเมืองรวม"

About 23 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โปรกรส เทคโนโลยีคอนซัลเท็นส์ จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โปรกรส เทคโนโลยีคอนซัลเท็นส์ จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.สุปณิตา มั่นเจริญ

แหล่งทุน:บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ผู้ได้รับทุนจากเทศบาลเมืองเกาะสมุย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา อำเภอบางใหญ่

ผู้เขียน:Imgสามารถ อารยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการ:ImgSuwattana Thadaniti

กรรมการร่วม:ImgSupaporn Kaewko Leopairojna

Img

ที่มา:บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ผู้ได้รับทุนจากเทศบาลเมืองเกาะสมุย

หัวเรื่อง:สถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด

หัวเรื่อง:สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพื่อหยุดยั้งการกระจัดกระจายของเมือง

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับดี (2011)

ผลงาน:การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพื่อหยุดยั้งการกระจัดกระจายของเมือง

นักวิจัย: Imgฐาปนา บุณยประวิตร Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ มก.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อยับยั้งการกระจัดกระจายของเมือง

ผู้เขียน:Imgฐาปนา บุณยประวิตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgLertwit Rangsiraksa

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย ยงยุทธ ชื่นชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กฎหมายเอกชน

Resume

12