Search Result of "ผังเมือง"

About 106 results
Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หน่วยแรงอัดของคอนกรีตในสภาพต่างๆเพื่อปรับปรุงกฏกระทรวงด้านคอนกรีต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

หัวเรื่อง:การจัดสำเนาและใส่ลายน้ำลงบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4000 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง: เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า เมืองสุขภาพ และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรัฐภูมิ ปาการเสรี, อาจารย์, Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์, Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง

หัวเรื่อง:บูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายที่ว่างเชิงปฏิสัมพันธ์กับความยั่งยืนของสถานที่

Img

ที่มา:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/ผังเมือง

หัวเรื่อง:การปรับปรุงการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของชุมชนในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง

หัวเรื่อง:ที่ว่างในบทบาทของสถานที่เพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม:กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ไท-ลาว

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง กรณีศึกษา เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ เมืองสุขภาพ เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรัฐภูมิ ปาการเสรี, อาจารย์, Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์, Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล จำนวน 2 แห่ง บริเวณชายหาดปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณชายหาดแม่พิมพ์ ตำบลกร่ำ อำเ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเส้นทางเลียบหนองหาร ระยะที่ 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารสำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 7 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการออกแบบตามสมรรถนะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารสำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่7

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านพร้าว (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านพร้าว

Img

งานวิจัย

โครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โปรกรส เทคโนโลยีคอนซัลเท็นส์ จำกัด

Img
123456