Search Result of "ผักอินทรีย์"

About 38 results
Img

งานวิจัย

โครงการการผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์แบบบูรณาการ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

งานวิจัย

สถานการณ์และอนาคตผักอินทรีย์ในประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชในระบบการผลิตผักอินทรีย์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการกำลังใจ กรมราชทัณฑ์ (โครงการพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพการขนส่งและการตลาดผักอินทรีย์ ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตัดสินใจเลือกซื้อผักอินทรีย์จากร้านมูลนิธิโครงการหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgณัฐธีร์ ศิวเดชเจริญวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgพนามาศ ตรีวรรณกุล

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:สถานการณ์ และอนาคตผักอินทรีย์ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:สถานการณ์และอนาคตผักอินทรีย์ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ต้นทุนการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในปีเพาะปลูก 2547-2548

Img

Researcher

นาย นพพล เกตุประสาท

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การดูแลรักษาพืชพรรณ, การจำแนกและรวบรวมพันธุ์กรรมไม้หอม, การขยายพันธุ์ไม้หอม, การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับไม้หอมในรูปแบบต่างๆ

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการการผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์แบบบูรณาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการกำลังใจ กรมราชทัณฑ์ (โครงการพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชในระบบการผลิตผักอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12