Search Result of "ผักพื้นบ้าน"

About 98 results
Img

งานวิจัย

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดและผักพื้นบ้านในรูปอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผักพื้นบ้านใกล้ตัวที่ช่วยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็ง (2015)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Janpen Saengprakai,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของผักพื้นบ้านที่อุทยานผักพื้นบ้านบึงฉวาก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเชาว์ เสาวลักษณ์, Imgนายสนธยา เอียดทองดำ, Imgนายอำนวย ช้างวงศ์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวขวัญกมล ทวายตาคำ, Imgนางสาวนงลักษณ์ หนูเจริญ, Imgนางสาวมธุรส คำก้อน, Imgนายนพดล แก้วคำไสย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์หาคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งตับและฤทธิ์ต้านไวรัสในผักพื้นบ้านของไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

แหล่งทุน:Japan International Research Center for Agricultural Sceinces (JIRCAS)

Img
Img

งานวิจัย

การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอล และสารแอนโทไซยานินในผักพื้นบ้านบางชนิด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อินทิรา ขูดแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภาริตา ลิมปิโชติกุล

แหล่งทุน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img
Img
Img
12345