Search Result of "ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์"

About 4 results
Img
Img

Researcher

นางสาว ชิราภรณ์ วงศ์แสน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง , เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

นางสาว นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:sketch-based modeling, rapid prototyping, product design and development

Resume