Search Result of "ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติอาชีพช่างไม้ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิกูล ชุ่มมั่น, Imgผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน

แหล่งทุน:โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาภาวะผู้นำ การจัดการและพฤติกรรมองค์การ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Resume