Search Result of "ผศ. ระวีวรรณ สุวรรณศร"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเทียน (2013)

หัวหน้าโครงการ:นายกิตติ บุญเลิศนิรันดร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิตติ บุญเลิศนิรันดร์, Imgผศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร, Imgรศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันตร์, Imgอ.เสน่ห์ บัวสนิท

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

Researcher

ดร. ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume