Search Result of "ผศ. ดร. เฉลิมศรี นนท์สวัสดิ์ศร๊"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากพืชพื้นเมืองเพื่อการค้าและการส่งออก (2013)

หัวหน้าโครงการ:ผศ. ดร. เฉลิมศรี นนท์สวัสดิ์ศร๊

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร. เฉลิมศรี นนท์สวัสดิ์ศร๊

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2013)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร. เฉลิมศรี นนท์สวัสดิ์ศร๊

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

Researcher

นางสาว ณัฐ์นิชภู สุกิน

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , สิ่งแวดล้อม, พืชสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume