Search Result of "ผลิตภาพ"

About 287 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยสรีรวิทยาและการเขตกรรมเชิงประสานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพมันสำปะหลังไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม ปี 2550 (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจไทยผ่านวิธีการ GARCH-M (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์, Imgดร. ปรเมธี ศิริวิมล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...