Search Result of "ผลิตภัณฑ์สุขภาพ"

About 59 results
Img

ที่มา:การจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะวิกฤต

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกปลาปักเป้าในประเทศไทย

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะกรูดอย่างครบวงจร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวภคพร สาทลาลัย

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำอาง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอันฟาล ตาเละ, Imgดร.พรรณลักษณ์ สธนเสาวภาคย์, Imgนางสาวปณิดา อู่ไทย

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ชุมชนจังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgจันทวรรณ คุณนามพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา อุทามนตรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากธัญพืชไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดเลือกและการผลิตธัญพืชไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าจากธัญพืชไทย โครงการย่อยการวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจำหน่าย ของน้ำคั้นต้นกล้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธัญพืชไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมนึก ทองบ่อ, Imgดร.อภิตา บุญศิริ, Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ

123