Search Result of "ผลิตภัณฑ์ยาง"

About 59 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.จิราพร อยรรอ่อน, Imgนส.เบญจลักษณ์ ดอบขุนทด

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยสารตัวเติมชนิดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ยาง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
123