Search Result of "ผลลองกอง"

About 42 results
Img

งานวิจัย

การควบคุมโรคราดำบนผิวของผลลองกอง (Algaia dookkoo Griff.) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:แนวทางการจัดชั้นคุณภาพของผลลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.)

Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์บริเวณการหลุดร่วงของผลลองกอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โรคหลังการเก็บเกี่ยวของลองกองและการควบคุม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของผลลองกอง (Aglaia dookoo Griff.)

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์บริเวณการหลุดร่วงของผลลองกอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

123