Search Result of "ผลผลิตมวลชีวภาพ"

About 29 results
Img
Img

งานวิจัย

การเติบโตผลผลิตมวลชีวภาพ และสมบัติของดินในสวนไผ่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลผลิตมวลชีวภาพ ปริมาณการร่วงหล่นและการสลายตัวของซากพืชในป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgนรารัตน์ พัฒนสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการร่วม:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : นัยของการจัดการผลผลิตมวลชีวภาพและการเก็บสะสมคาร์บอนในสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีสที่ปลูกในที่ดินรกร้าง 3 ประเภท ในประเทศไทย)

ผู้เขียน:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Management implication in biomass production and carbon sequestration in E. camaldulensis plantations planted on 3 wasteland types in Thailand was carried out at Takuapa wasteland after tin mining on the sand deposit soils, Ratchaburi wasteland after an over-cutting trees for small-sized firewood production and on lateritic soils and at Somdet wasteland abandoned after slashing and burning forest land for cassava planting and on sandy loam soils. Various experimental treatments were applied for planting this tree species and growth together with survival of trees were recorded periodically for 8 periods in each site for all nearly 5 years. The investigations included the biomass production in response to the treatments applied and change with the stand ages along with the estimation of carbon sequestration in total biomass production of this tree species. The results of investigation suggested that biomass production of this tree species varied correspondingly to the treatments applied in different site quality of the wasteland and stand ages due to the difference in soil fertility conditions in the 3 wasteland types and in 3 sites by which they were in the range of very infertile to the moderate ones in sand deposit, lateritic and sandy loam soils respectively. The appropriate treatments suggested for ameliorating these wastelands besides the plowing prior to tree transplanting in every sites, mulching with Imperata cylindrica grass elevated biomass production to be better than other treatments as well as mixing slime with chemical fertilizer and compost filled into the planting holes exhibited the largest biomass production in sand deposit soils of wasteland after tin mining at Takuapa. Biomass production of this tree species on wasteland with lateritic soils at Ratchaburi highly varied due to the heterogeneous distribution of laterite in soil horizon, however intercropping with some agronomic crops as well as mixed planting in alternate rows with some slow growing tree species, demonstrated the best biomass production in this wasteland type as the former treatment was helpful by frequent hoe plowing and the latter one was beneficial from the wide planting space. On the wasteland with sandy loam soils at Somdet, narrow planting space or high stand density provided the greatest biomass production as compared to other treatments. The investigation was carried out further to obtain the management options by finding out the optimal rotation length for regulating the biomass production for economic benefit and other uses. The analyses were achieved from the relationships between biomass accumulation and stand age using a simple logistic growth model together with the CAI and MAI determination in all stands. The analyses were also for enhancing the potential of the sites for biomass production and carbon sequestration due to stand ages. The studies recommended two management options for these plantations as for tree harvesting at the optimal rotation length or for reserving the carbon sequestration sources in the sites for either economic or environmental conservation purposes. Thus, the studies were considered to demonstrate the management implication in biomass production and carbon sequestration starting from tree planting to harvesting for alternative use or reservation of trees planted in the rehabilitation scheme of 3 wasteland types in Thailand.

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 3, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 1 - 35 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชในป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการหมุนเวียนสารอาหารในสวนป่าเพื่อพลังงาน

ผู้เขียน:Imgเอกพงษ์ ธนะวัติ

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการร่วม:ImgMaliwan Haruthaithanasan

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในดินชุดดินกำแพงแสน

Img

ที่มา:วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

หัวเรื่อง:ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลผลิตมวลชีวภาพ และปริมาณการร่วงหล่นของซากพืชในป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้โรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษในแง่การเจริญเติบโตและผลผลิตมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgธนัตศรี สอนจิตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgจุฑามาศ ร่มแก้ว*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12