Search Result of "ผลประโยชน์"

About 130 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ของการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวพร ผาสุก, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรญา ศรีอนันต์, Imgนางสาวนัยนา เขียวเจริญ, Imgนิศารัตน์ ดาราวิโรจน์, Imgเมรดี อินอ่อน, Imgสุปรียา แซ่ลี้

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับความมั่นคงของประเทศ (2016)

ผู้แต่ง:ImgMr.SARAT THUANSUWAN, Lecturer,

วารสาร:

1234567