Search Result of "ป่าไม้"

About 3133 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, Imgนายเจษฎา วงค์พรหม, Imgนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, Imgดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปัญญา ตาละลักษมณ์, Imgนายสิทธิโชค กล่อมวิญญา, Imgพ.ต.อ.นพพล ชาติวงศ์, Imgอ.วรวิวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

Img

ที่มา:การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้ ศักยภาพของป่าไม้ในการสนับสนุนพิธีสารเกียวโต

หัวเรื่อง:คาร์บอนและไนโตรเจนในดินของสวนป่าไม้ต่างถิ่นบนดินที่สูงทางภาคเหนือของไทย

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมของกลุ่มชาติพันธ์เผ่าไท

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:เม็ดเชื้อเพลิงไม้ทอร์ริไฟด์...เทคโนโลยีและโอกาสทางการตลาด

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : การตลาดของไม้แกะสลักในจังหวัดลำปาง)

ผู้เขียน:Imgดาริกา มุสิกุล, Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตและการตลาดของไม้แกะสลักในจังหวัดลำปาง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวบข้อมูลจากผู้ประกอบการจำนวน 17 ราย แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ในปีพ.ศ. 2550 ผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในรูปของปางไม้แกะสลัก วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการแกะสลัก คือ ไม้จามจุรี และไม้อื่นๆ เช่น นุ่น ขนุน และสัก โดยซื้อจากพื้นที่ในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ และตาก จำนวนวัตถุดิบที่ใช้เท่ากับ 4,000.20 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ขายได้เท่ากับ 80,689,525 บาท การจ้างงานเป็นการจ้างเหมาต่อชิ้นงานตามชนิดและขนาดของสินค้า เทคนิคการผลิตคือการเลียนแบบสืบทอดกันมา รูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ภาพลอยตัว ภาพนูนสูง งานประกอบ งานฉลุ และงานกลึง คิดเป็นร้อยละ 88.24 70.59 29.41 23.53 และ 11.76 ตามลำดับ ไม่มีการระบุตรายี่ห้อ ไม่มีการรับรองสินค้า และไม่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดราคาเองและพอใจในราคาของผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ มีบริการส่งสินค้าและให้เครดิตในการชำระเงินแก่ผู้ซื้อ โครงสร้างตลาดเป็นแบบผู้ขายน้อยราย ตลาดหลักอยู่ที่บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ การขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งโดยผลิตภัณฑ์ที่ขายยังไม่ได้มีการลงสีและไม่ได้เคลือบเงา ปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิต ได้แก่ ราคาค่าขนส่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้น การกำจัดเศษไม้และขี้เลื่อยที่เหลือหลังการแกะสลัก ขาดเงินทุนหมุนเวียน และขาดแคลนแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 88.24 83.35 64.71 และ 11.76 ตามลำดับ ส่วนปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาด ได้แก่ การไม่ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มเรื่องการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ ขาดการรับรองคุณภาพการผลิตหรือคุณภาพสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการขาดความรู้และขาดงบประมาณในการส่งเสริมการตลาด และการผูกขาดกับลูกค้าประจำ ทำให้ไม่สนใจมองหาตลาดใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 88.24 58.82 52.94 และ 41.18 ตามลำดับ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่สามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาไปใช้ประกอบการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางด้านนโยบาย การสนับสนุน การส่งเสริม รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักในจังหวัดลำปางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 6, Issue 1, Jul 09 - Dec 09, Page 56 - 66 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การสะสมคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่นของการประชุมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” (2019)

ผลงาน:การใช้วัสดุไม้เพื่อทำลอบหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านทับเหนือ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

นักวิจัย: Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายเดชา ดวงนามล

Doner:คณะกรรมการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่หอพระ จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:สถานภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลน จังหวัดระนองภายหลังเกิดคลื่นสึนามิ

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:มูลค่าการใช้ประโยชน์และความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมของป่าประ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:The genus Calophyllum (Guttiferae) in Thailand

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของกล้วยไม้สกุลเอื้องคำในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Img

ที่มา:การประชุมเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:ลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟในป่าเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมจากกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไท

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก จังหวัดเลย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : ON PRODUCTION AND MARKETING ASPECTS OF PULP IN THAILAND)

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ สะสีสังข์, Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Objective of the study was to evaluate production and marketing of pulp industry in Thailand from 1996 through 2005. Data was collected by employing the designed questionnaire interviewed 7 entrepreneurs of pulp industries as well as the related government and private agencies. Results of the study indicated that eucalyptus, bagasse, kenaf, rice straw and bamboo were used as major raw materials for pulp production. The pulp production values were 593,500, 603,950, 765,050, 899,520, 947,650, 993,010, 997,230, 1,067,700, 1,095,790 and 1,143,340 tons from 1996 through 2005 sequentially, respectively. Problems that faced pulp producers were (1) lack of raw material (2) the obtained eucalyptus pulp included a rather large proportion of grain (3) high imported tax for machine, accessory, and using chemcial substances (4) pulp bleached using chlorine and chlorine dioxide combined with alkali which produced absorbable organic halogen (AOX) and dioxine substance (5) high capital and production cost. Results of the study on the marketing aspect indicated that pulp factories could be classified based on raw material used into 4 groups, namely factories that use eucalyptus, bagasse, bamboo and kenaf, and rice straw, they were factory A, B, C, D and E; D and G; B; and F, respectively. Price of eucalyptus, bamboo and bagasse pulp during 1996-2005 were 13,167-20,599, 13,412-19,978, and 11,917-15,846 baht/ton, respectively. Most of pulp was produced for domestic market, especially for the branched companies and other companies, the rest was exported to China, Australia, Republic of Korea, Indonesia, Germany and Japan. There were only 2 factories, namely A and B that emphasized on importance of market extension by providing ideal customer service. Major marketing problems were (1) the fluctuation of the world pulp price caused the uncertainty of domestic pulp price in each year (2) the raising of gasoline price resulted in increase in transportation cost. The findings from the study could be used as a guideline for formulating the pulp business management plan.

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 4, Issue 1, Jul 08 - Dec 08, Page 18 - 28 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : ข้าวนอกนา.....ป่านอกไพร)

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 2, Issue 1, Jul 07 - Dec 07, Page 32 - 37 |  PDF |  Page 

12345678910...