Search Result of "ป่าชายเลน"

About 527 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ "ป่าชายเลน: รากฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชายฝั่ง"

หัวเรื่อง:การเก็บกักคาร์บอนของสวนป่าชายเลน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ "ป่าชายเลน: รากฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชายฝั่ง"

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้งร้างบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

Img
Img

ที่มา:การสัมมนาป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในป่าชายเลน (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในป่าชายเลน (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในป่าชายเลน (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน : กรณีแม่หอบ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจษฎา วงค์พรหม

แหล่งทุน:มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของยีสต์ในป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน และการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชนิตา บุญมาก

แหล่งทุน:Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...