Search Result of "ปุ๋ยชีวภาพ"

About 100 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพด้วยซัสเปนชันเทคนิค (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของปุ๋ยชีวภาพบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพขององุ่นไม่มีเมล็ดพันธุ์ Canadice Seedless ตามระบบเกษตรอินทรีย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนายทัศนารถ กระจ่างวุฒิ

แหล่งทุน:ศูย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345