Search Result of "ปิยวรรณ หัสดี"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาองค์ประกอบและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิรชา สองแก้ว, Imgปิยวรรณ หัสดี, Imgศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาย ธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปลาวัยอ่อน, หอยและหมึกทะเล

Resume