Search Result of "ปารมี บำรุงจิตต์"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

ความต้องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย (2020)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:รัฐประศาสนศาสตร์ , ระบบราชการ , การบริหารการเงินการคลัง

Resume

Img

Researcher

นาย ศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume