Search Result of "ปัญหาและอุปสรรค"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนวิชาภาษอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชูศรี บัณฑิตวิไล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเกษตรกร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน:Imgนภาพร บุญสร้าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123