Search Result of "ปัญหาและความต้องการของนิสิต"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจปัญหาและความต้องการของนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภาวิณี เพ็งเพชร, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มก.

Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจปัญหาและความต้องการของนิสิต (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจปัญหาและความต้องการของนิสิต

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การสำรวจปัญหาและความต้องการของนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภาวิณี เพ็งเพชร, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:สภาพปัญหาและความต้องการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในการพัฒนางานวิจัยและกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ภาวิณี เพ็งเพชร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์วิถีชีวิต การจัดการที่ดินในเมืองและชานเมือง การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น, ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน, การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Resume

Img

Researcher

นาง ชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume