Search Result of "ปัญหาการเลือกตำแหน่งของสถานที่ให้บริการ"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการด้วยวิธีการหาคำตอบที่ดีที่สุด

Img

Researcher

ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การหาความเหมาะสมเชิงดิสครีส, ปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงาน

Resume