Search Result of "ปัญหา"

About 2159 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ปัญหาช้างป่าพลัดตกเหวนรก และแนวทางแก้ไขปัญหา (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ความรู้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีวิกฤติการณ์ชายแดนภาคใต้

หัวเรื่อง:ความขัดแย้งเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษของภาควิชาจุลชีววิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียทีสามารถสร้างผลึกแคลไซต์จากปูนซีเมนต์ที่จำหน่ายเป็นการค้าในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินสนับสนุนปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรีของภาควิชาจุลชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความแตกต่างของ Bacillus subtilis และ สายพันธุ์ใกล้ชิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

การแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี)

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทโดยการเพาะเลี้ยงแบบ solid state เพื่อควบคุมโรคใบจุดในผักคะน้าและโรคเน่าคอดินในผักกวางตุ้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยปัญหาพิเศษ

หัวเรื่อง:การผลิตเอนไซม์ย่อยลิกนินจากเห็ดกระด้าง Lentinus polychrous และการประยุกต์ใช้เอนไซม์เพื่อกำจัดสีย้อมสังเคราะห์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนโครงการปัญหาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การสร้างเอนไซม์แมงกานีสเปอร์ออกซิเดสจากราที่คัดแยกใหม่สายพันธุ์ RYNF13 และการตรึงเอนไซม์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยปัญหาพิเศษปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มการผลิตเอนไซม์แลคเคสจาก Ganoderma sp. BKN01 โดยใช้แผนการทดลองทางสถิติหาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปัญหาบ้านเมือง ยุติได้ด้วยพระบรมราโชวาท (2012)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Nualchon Tasanachaikul, Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

พุทธปรัชญาในคัมภีร์มิลินทปัญหา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดือน คำดี, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มก.

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปัญหาป่าไม้ในประเทศไทย (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichart Pattaratuma, Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี)

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อสเตรพโตมัยสีทเพื่อยับยั้งราก่อโรคข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี)

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทโดยการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวเพื่อควบคุมโรคใบจุดของผักคะน้าและโรคเน่าคอดินของผักกวางตุ้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุนวิจัยปัญหาพิเศษ)

หัวเรื่อง:ผลของสาร EFFECT OF GLYPHOSATE-BASED HERBICIDE ต่อเอนไซม์ acetylcholinesterase ใน HOPLOBATRACHUS RUGULOSUS

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนสนับสนุนปัญหาพิเศษ เเละวิทยานิพนธ์)

หัวเรื่อง:ผลของสารจากชีวภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผักเเละกระทู้หอม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

12345678910...