Search Result of "ปัจจัยในการดำเนินงาน(factors in implementation)"

About 3 results
Img

Researcher

ดร. สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติชั้นสูง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, การวิจัยแบบมีส่วนร่วม, AMOS

Resume

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาชีวศึกษา, การพัฒนาสมรรถนะ, มาตรฐานอาชีพ, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา

Resume