Search Result of "ปศุสัตว์"

About 280 results
Img
Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศศิธร พูนเพิ่มสิริ, Imgนางอโนมา สุวรรณาภิชาติ, Imgนางมันทนา ไปเร็ว, Imgนางสาวสมใจ บรรเทากุล, Imgนางสุภาพร สอนวงษ์, Imgนางกรองแก้ว อามาตย์เสนา, Imgนายพงศกร แสงวงศกร, Imgนางสุดารัตน์ รัตนพันธุ์

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, Imgนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ศักยภาพและทิศทางของสมุนไพรในปศุสัตว์ (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuanchon Paraksa, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โตรงการศึกษาการใช้ของเสียจากฟาร์มสุกรและเพิ่มผลผลิตพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด และโครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่ไก่ สุกร ไก่เนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์

หัวเรื่อง:การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการจัดตั้งเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับพืชเศรษกิจ 1.1การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ปีก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตโครุ่นพันธุ์กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ๋สัตว์

หัวเรื่อง:การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

หัวเรื่อง:โคเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

หัวเรื่อง:สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของอาหารสำเร็จรูปกับอาหารสดต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และอัตราการเพาะฟักของแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาไข่ช่วงอายุต่าง ๆ ภายใต้สภาพโรงเรือนเปิด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

หัวเรื่อง:ผลการใช้ใบเตยหอมต่อการให้ผลผลิตไข่ระยะเริ่มไข่ถึงช่วงการให้ไข่สูงสุด อายุ 6 สัปดาห์ถึง 18 สัปดาห์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

หัวเรื่อง:ผลการใช้ใบเตยหอมต่อการให้ผลผลิตไข่ระยะหลังจากให้ไข่ถึงช่วงการให้ไข่สูงสุด อายุ 19 ถึง 31 สัปดาห์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

หัวเรื่อง:ผลการใช้ใบเตยหอมต่อการให้ผลผลิตไข่ระยะก่อนปลดอายุ 32 ถึง 44 สัปดาห์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

12345678910...