Search Result of "ปลาแนวปะการัง"

About 6 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวันชนะเลิศอันดับ 2 (2014)

ผลงาน:การติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาแนวปะการังภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่ว

นักวิจัย: Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรปลาทะเลภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่ว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย สมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ: วิวัฒนาการของปลา, นิเวศวิทยาของปลา

Resume

Img

Researcher

ดร. ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การวิจัยในแนวประการัง ปลาและสิ่งมีชีวิตในแนวประการัง, คุณภาพน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล, การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง, การจัดการแนวปะการัง, การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

Resume