Search Result of "ปลาหมึกกล้วย"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับระหว่างลอบปลาพับได้โครงพลาสติกและลอบปลาโครงเหล็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของระยะเวลาการแช่แข็งต่อคุณภาพของปลาหมึกกล้วยอบแห้งโดยใช้เครื่องไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยที่แปรรูปโดยผ่านกระบวนการหมักและการเก็บรักษา

ผู้เขียน:Imgสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย อศิรวัฒน์ ปรีชา

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีประมงทะเล และสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย อรรถวุฒิ กันทะวงศ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา

Resume