Search Result of "ปลาสลิด"

About 59 results
Img
Img

งานวิจัย

พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อไปสู่การปรับปรุงปลาสลิด (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญลักษณ์ วชิรไชยการ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิดด้วยเอนไซม์จากไส้ปลาทูน่า (2016)

หัวหน้าโครงการ:ผ.ศ.ศศิวิมล มาแสง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผ.ศ.ศศิวิมล มาแสง

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเลี้ยงปลาสลิดในกระชังด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ธุรกิจปลาสลิดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร (2013)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Kanchana Patthananurak, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ปลาสลิดเค็ม

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ปลาสลิดเค็ม
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: -i4x5K_hBhQ
Updated: 2012-12-14T19:25:10.000Z
Duration: 330 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:86 8 อาหารปลาสลิด

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 86 8 อาหารปลาสลิด
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: HjUeQ_HFqTQ
Updated: 2012-11-19T00:09:52.000Z
Duration: 1110 seconds


Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ธุรกิจปลาสลิดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ,คุณภาพน้ำ,การเลี้ยงปลา

Resume

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดในอาหารสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร, Imgนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน

123