Search Result of "ปลาลำธาร"

About 2 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของปลา ในแหล่งน้ำบริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด อำเภอเมืองจังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ: วิวัฒนาการของปลา, นิเวศวิทยาของปลา

Resume