Search Result of "ปลาบึก"

About 70 results
Img
Img

งานวิจัย

ปรสิตในปลาบึกและลูกปลาบึก (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเนื้อเยื่อเคมีของตุ่มรับรสและเซลล์ผลิตเมือกในช่องปากของปลาบึก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดลดา ศรีใส, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกฤษณา แสงประไพทิพย์

แหล่งทุน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก(Pangasianodon gigas) (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Amnuay Jondeung, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การศึกษาเชื้อราน้ำก่อโรคแยกได้จากไข่ปลาบึก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ อาบกิ่ง

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชื้อราก่อโรคในไข่และตัวอ่อนปลาบึก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ อาบกิ่ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำแนกพันธุกรรมระหว่างปลาบึก (Pangasianodon gigas , Chevey) จากบ่อเลี้ยง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนวย จรด้วง, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ปรสิตในลูกปลาบึกและปลาบึก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิณทิพย์ กรรณสูตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวประไพสิริ สิริกาญจน, รองศาสตราจารย์

1234