Search Result of "ปลาทูน่า"

About 121 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดคำศัพท์สำหรับบรรยายลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิดด้วยเอนไซม์จากไส้ปลาทูน่า (2016)

หัวหน้าโครงการ:ผ.ศ.ศศิวิมล มาแสง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผ.ศ.ศศิวิมล มาแสง

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

1234567